قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) سال 94-1393

مقایسه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) مصوب شورای اقتصاد سال 1395
با قیمت مصوب سال 1394
 
 
ردیف
نام محصول قسمت سال زراعی 1394 (کیلو- ریال) قیمت مصوب شورای اقتصاد برای سال 1395
مورخ 11/8/1394
قیمت (کیلو – ریال) در صد رشد به قیمت 94
1 گندم معمولی 11550 12705 10
2 گندم دوروم 11880 13068 10
3 جو 9200 10028 9
4 ذرت دانه ای 9600 10368 8
5 چغندر قند بهاره 2700 2916 8
6 چغندر قند پائیزه 2550 2779.5 9
7 پنبه وش 25500 29325 15
8 دانه سویا 19700 22655 15
9 آفتابگردان 21500 24510 14
10 کلزا 22000 25300 15
11 گلرنگ 21500 24080 12
12 عدس 23000 26450 15
13 نخود 22000 24640 12
14 لوبیا چیتی 21000 23940 14
15 لوبیا سفید 21000 23940 14
16 لوبیا قرمز 21000 24150 15
17 برنج گروه یک * 32000 36800 15
18 برنج  گروه دو** 28500 31635 11
19 برنج  گروه سه *** 25000 26250 5
20 سیب زمینی پائیزه 3600 3960 10
21 سیب زمینی بهاره 3600 3888 8
22 سیب زمینی طرح استمرار 4400 4664 6
23 پیاز پائیزه 2400 2640 10
24 پیاز بهاره 2400 2592 8
25 پیاز طرح استمرار 2700 2862 6
 

*ارقام پر محصول کیفی (خزر، شیرودی، فجرو کشوری )
)**سپیدرود و گوهر )
*** ندا ، کوهسار، دانیال ، عنبر،نجفی،سازندگی و کامفیروز