Menu

اهداف و وظائف مدیریت امور اراضی

اهداف تشکیل سامانه 131

  1. ثبت گزارشهای مردمی در سطح شهرستانهای استان در ارتباط با تغییر کاربریهای غیر مجاز که توسط اشخاص صورت  گرفته

  2. تاکید بر اقدامات پیشگیرانه تغییر کاربری غیر مجاز بر اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها

  3. ارتقای تعامل برون سازمانی و استفاده از ظرفیت دستگاههای ذیربط جهت هم افزایی در اتقای عملیات حفظ کاربری

  4. شناسایی ، مقابله و برخورد به موقع با تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از دست اندازی سودجویان به عرصه های کشاورزی

  5. افزایش سطح پوشش حفاظت از اراضی کشاورزی استان

  6. افزایش آگاهی مردم در آشنائی با وظایف امور اراضی و سامانه 131 و احساس مسئولیت آنها در این خصوص و مشارکت بیشتر مردم در عملیات اجرایی این طرح

  7. کاهش پرونده های اجرائی به محاکم قضائی با اقدامات پیشگیرانه و بموقعتمامی حقوق برای سازمان جهاد کشاورزی استان همدان محفوظ می باشد