Menu

اهداف و وظائف معاونت بهبود تولیدات گیاهی
 


مديريت باغباني و زراعت

- جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بمنظور انجام برنامه ريزي هاي لازم. 
- تعيين اهداف و برنامه فعاليتهاي مربوط به توسعه سطح زير كشت به تفكيك آبي و ديم و افزايش ميزان توليد در واحد سطح محصولات زراعي و باغباني . 
- تعيين نيازها ومشكلات وامكانات و تشخيص اولويتهاي امور زارعي و باغباني . 
- تهيه طرح جامع كشت زراعي و باغي استان وارائه به واحدهاي مسئول جهت تنظيم و تصويب برنامه‌هاي اجرائي بر حسب موضوع و منطقه. 
- نظارت بر اجراي پروژه‌هاي زراعي و باغباني و تهيه گزارش پيشرفت عمليات در مقاطع مختلف. 
- هدايت و تشويق و حمايت سرمايه گذاران در امور زراعت و باغباني. 
- همكاري با واحدهاي مربوط در شهرستان‌هاي تابعه وايجاد هماهنگي در تهيه و تدوين واجراي برنامه‌هاي مربوط به امور زراعي و باغباني. 
- مطالعه طرحهاي اجرائي ( منطقه‌اي ) واصله از شهرستان‌ها در زمينه زراعت و باغباني و اظهار نظر و تصويب نهائي و عودت جهت اقدام لازم. 
- ارزشيابي مستمر برنامه‌هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم. 
- ايجاد ارتباط منظم و مستمر با استانهاي مجاور و هم اقليم بمنظور تبادل اطلاعات و ايجاد هماهنگي منطقه‌اي. 
- همكاري با واحدهاي ذير بط در زمينه تهيه و تدوين طرحهاي آموزشي و ترويجي بمنظور توسعه امور زارعت و باغباني. 
بررسي و برآورد نهاده‌ها و ماشين آلات مورد نياز. 
- عنداللزوم اجراي دستورالعمل‌هاي واصله از اداره كل پنبه و دانه‌هاي روغني در مورد مسائل مختلف توليد، كنترل ، نحوه تصفيه، رقم بندي، صدور پروانه، تأسيس ، انتقال، توسعه ، تجهيز و فعاليت كارخانجات پنبه پاك كني. 
مديريت حفظ نباتات
تاريخچه سازمان حفظ نباتات :
در سال 1305 نهاد دايره ي حفظ الصحه براي صدور گواهي بهداشت فرآورده هاي پنبه به عنوان نخستين گام شكل گرفت. در همين سال مبارزه با ملخ مراكشي در دشت گرگان با استفاده از طعمه مسموم انجام گرديد ودر سال 1308 هجري شمسي با هجوم گسترده ملخ دريايي اداره دفع ملخ در وزارت فوايد عامه ( وازارت اقتصاد ملي ) تاسيس شد. از سال 1310 عمليات اجرائي مباره با سن گندم و كرم برگخوار چغندر قند و از سال 1311 عمليات مبارزه با زنجره پسته نيز در سطوح نسبتاً وسيع آغاز شد كه در اين راستا اداره دفع ملخ به اداره دفع آفات نباتي تبديل شد . اين اداره در سال 1320 به اداره كل دفع آفات دروزارت كشاورزي وقت و در سال 1346 با تصويب قانون حفظ نباتات به سازمان حفظ نباتات تغيير نام داد كه شامل 25 ماده و 8 تبصره مي باشد.

شرح وظايف سازمان حفظ نباتات :
1- برنامه ريزي كلي سياستگذاري ، سامان دهي ، هدايت عمليات مبارزه براي حفظ محصولات كشاورزي از گزند آفات . ( بر اساس ماده 2 فصل اول آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات ، منظور از افات كليه عوامل زنده و غير زنده اي هستند كه در صحرا ،جنگل، مزارع و باغ ها بطور مستقيم يا غير مستقيم به محصولات كشاورزي يا گياهان زراعي و يا اشجار صدمه زده و يا در انبار اماكن ، كارگاهها و وسايل نقليه موجب كاهش كمي و كيفي فرآورده هاي كشاورزي مي شوند.)
2- مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي نباتات و آفات و بيماريهاي قرنطينه اي داخلي به تشخيص شوراي داخلي حفظ نباتات و تصويب وزير جهاد كشاورزي به هزينه دولت و بطوررايگان .
3- مشاركت در امر مبارزه با آفات و بيماريهايي كه جزو آفات عمومي منظور نگرديده ولي وزارت جهاد كشاورزي مبارزه با آن آفات را همگاني اعلام كند .
4- تدوين برنامه هاي مبارزه با آفات غير عمومي و همگاني و راهنمايي كشاورزان و باغداران در اين زمينه .
5- تعيين نوع و تركيب سموم دفع آفات گياهي، نحوه و زمان مبارزه و روش حفاظت سلامت انسان و دام در هنگام سمپاشي و دستورات بهداشتي مربوط به آن و اعلام مراتب به طرق مقتضي براي اطلاع عموم .
6- صدور پروانه ورود ، ترخيص ، ساخت ، تبديل ، بسته بندي و توزيع سموم و ساير مواد دفع آفات نباتي و نيز صدور پروانه براي تشكيل مؤسسه ها و شركتهاي خصوصي دفع آفات نباتي و آزمايشگاه ها و كلينيك ها و انسكتاريوم هاي خصوصي و نظارت به كار آنها.
7- جلوگيري از ورود آفات و بيماريهاي قرنطينه اي از طريق بازرسي محصولات و فرآورده هاي كشاورزي وارداتي و صدور اجازه ورود محصولات كشاورزي و اندام هاي گياهي مجاز به كشور و محدود ساختن آفات و بيماريهاي قرنطينه داخلي در مناطقي كه شيوع يافته است و در صورت لزوم انجام مبارزه براي دفع آنها .
8- بازرسي محصولات و فرآورده هاي كشاورزي صادراتي و صدور گواهي بهداشت براي آنها .
9- برنامه هاي سالانه سازمان حفظ نباتات پس از تصويب شوراي حفظ نباتات و در نهايت هيأت وزيران قابل اجرا است.
- مجري سياستهاي سازمان حفظ نباتات در استانها ، مديريت هاي حفظ نباتات سازمانهاي جهاد كشاورزي هستند. سازمان حفظ نباتات با سازمانهاي بين المللي و منطقه اي زير ارتباط داشته و يا در آن ها عضويت دارد .
1- كميته كنترل ملخ صحرايي جنوب غربي آسيا .
2- كميته كنترل ملخ صحرايي F.A.D در رم .  ( D.L.C.C PIC ) يا اعلام توافقات قبلي بمني برموافقت يا عدم موافقت با ورود مواد شيميايي و سموم بالقوه خطرناك كه در حال حاضر شامل 26 سم و 5 ماده شيميايي صنعتي مي‌باشد . 
3- كنوانسيون و تردام  ( PIC ) يا اعلام توافقات قبلي بمني برموافقت يا عدم موافقت با ورود مواد شيميايي و سموم بالقوه خطرناك كه در حال حاضر شامل 26 سم و 5 ماده شيميايي صنعتي مي‌باشد .
4- كنوانسيون استكهلم يا آلوده كننده هاي پايدار آلي POPS در زمينه اعمال ممنوعيت و يا محدوديت مصرف آلوده كننده هاي پايدار آلي كه در حال حاضر شامل 9 سم و 3 ماده شيميايي ديگرمي باشد .
5- پروتكل مونترال در رابطه با حذف مواد مخرب لايه ازن .
6- شبكه منطقه اي سموم در آسيا و اقيانوسيه  ( RENPAP )  كه در دست اقدام مي‌باشد .
7- كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات (IPPC ) .
8- كميته بين المللي كدكس Alimentarius Codex .
9- كميسيون موقت موازين بهداشت گياهي  (ICPMS ) در زمينه تدوين و تصويب استانداردهاي بين المللي هماهنگ سازي موازين قرنطينه و حفظ نباتات
10- گروه كاري بررسي ملاحظات بهداشت گياهي ارگانيسمهاي تغيير يافته ژنتيكي(GMOS )
11- سازمان منطقه اي حفظ نباتات خاور نزديك ( در دست اقدام )
12- برنامه همكاري بين سازمان براي مديريت مواد شيميايي  (IOMC ) وابسته به مؤسسه آموزش تحقيقات ملل متحد.
13- برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP )
14- تهيه و تدوين موافقتنامه هاي همكاري در زمينه قرنطينه و حفظ نباتات با كشورهاي جمهوري آذربايجان ، فدراسيون روسيه جمهوري كوبا ، جمهوري بيلوروس ، پاكستان ، تركيه ، ازبكستان ، بلغارستان ، تاجيكستان و ارمنستان .
15- موافقتنامه هاي همكاري با كشورهاي ازبكستان ، جمهوري خلق چين ، پاكستان ،آذربايجان ، كوبا ، بيلوروس امضاء شده و در حال مراحل اجرايي مي‌باشند .
16- پروژه توانمند سازي كشور در زمينه آلوده كننده هاي پايدار آلي (Global Environmental Facility GEF (كه از طريق UNDP در كشور اجرا مي‌شود .
نباتات استان :
- جمع آوري و تجزيه تحليل اطلاعات بمنظور تنظيم برنامه‌هاي لازم.
- تهيه و تدوين برنامه جامع حفظ نباتات استان.
- شناسائي آفات ، امراض و بيماري‌هاي گياهان زراعي و باغباني منطقه و تعيين نحوه مبارزه با آنها.
- فراهم آوردن موجبات اجراي برنامه‌هاي مبارزه با آفات عمومي و خصوصي و امور قرنطينه.
- تعيين نيازمنديها و امكانات و تشخيص اولويت‌هاي امور مبارزه با آفات عمومي و خصوصي.
- اجراي مقررات قرنطينه داخلي و خارجي و جلوگيري از حمل و نقل محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي آلوده.
- اجراي كليه مقررات و خط مشي‌هاي ابلاغي از طريق سازمان حفظ نباتات، در خصوص وظايف محوله.
- نظارت بر اجراي پروژه‌هاي حفظ نباتات و تهيه گزارش پيشرفت عمليات اجرائي پروژه‌ها در مقاطع مختلف.
- ارزشيابي مستمر برنامه‌هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم.
- مطالعه طرحهاي اجرائي ( منطقه‌اي) واصله ازشهرستانهاي تابعه و اظهار نظر پيرامون آنها.
- راهنمائي كشاورزان و باغداران درمبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز با تأكيد بر استفاده ازروشهاي غيرشيميائي و حفظ محيط زيست.
- همكاري با واحدآموزش و ترويج در راهنمائي و آموزش كشاورزان و زارعين در خصوص نحوه استفاده صحيح ازدستگاهها و سيستمهاي سمپاشي.
- همكاري با واحدآموزش و ترويج درتهيه و چاپ نشريات، آگهي‌ها و پوسترهاي مناسب جهت استفاده كشاورزان و باغداران .
- تهيه دستورالعمل‌هاي فني درزمينه مبارزه با آفات و امراض و بيماريهاي عمومي و خصوصي.
- ايجاد ارتباط مستمر با استانهاي همجوار و هم اقليم و تبادل اطلاعات و ايجاد هماهنگي در تهيه و اجراي طرحهاي مرتبط به حفظ نباتات. 
 

 
 

 تمامی حقوق برای سازمان جهاد کشاورزی استان همدان محفوظ می باشد